Article image
Pia Areblad

80-talet möten ska leda till bättre företagsklimat

Det är staden och näringslivet som tillsammans bygger ett nytt företagsklimat i Göteborgsregionen säger Pia Areblad, projektledare för det näringslivsstrategiska programmet. Och hoppas på en handlingsplan redan nästa år.

Main content

En första version av Näringslivsstrategiskt program för Göteborgs Stad har nu gått iväg tillsammans med en enkät för inspel från näringsliv, akademi och science parks. Projektledaren Pia Areblad kan därmed snart ta semester efter en hektisk vår med mängder av möten och workshops.

– Det är viktigt hur programmet ser ut när det är klart men det är minst lika viktigt med en process som skapar engagemang och delaktighet – för det är vi tillsammans som bygger ett nytt företagsklimat i Göteborgsregionen, säger Pia Areblad, projektledare för det näringslivsstrategiska programmet. I projektgruppen ingår också Kajsa Dahlsten, biträdande projektledare, samt Lars Ekberg, planeringsledare på Stadsledningskontoret.

Det näringslivsstrategiska programmet ska innehålla en målbild kring hur Göteborgs Stad vill att näringslivet ska uppfatta Göteborg 2035 samt strategier för hur staden ska arbeta för att uppnå den målbilden. 

– Totalt har vi haft ett 80-tal workshops och möten med företag och organisationer från näringsliv, akademi, science parks och staden för att få inspel kring hur man ska jobba. Och vi har hela tiden kommit med öppna frågor – är vi på rätt väg om vi säger så här eller är det här rätt tänkt? Eller vad har vi missat? Eller vad ska vi förstärka? Så vi har inte kommit med något färdigt formulär. 

Tre övergripande mål med tydliga indikatorer föreslås sättas för hela det näringslivsstrategiska programmet: att bli en av de bästa regionerna i Europa på att tillvarata kompetens och attrahera talang, att bli en hållbar storstadsregion som skapar bäst förutsättningar för nya jobb och att vara en av de regioner som har det bästa klimatet för företagande och innovation i Europa.  

– Så det är människan, jobben och klimatet för företagande kan man säga. Och de hör ju ihop, det är tre bitar i ett piano som spelar, säger Pia Areblad. 

Under de övergripande målen har man urskilt ett antal strategiska områden att jobba vidare med: företagsklimatet, kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur, markförsörjning och innovationskraft.

– Företagsklimatet är ett av de strategiska områdena men egentligen syftar alla sex till att skapa bättre förutsättningar för företagande. Det strategiska området företagsklimat handlar mer om attityder.

När det gäller företagsklimatet föreslås det att man ska arbeta aktivt med politikers och tjänstemäns attityder till och förståelse för företag och företagande och att systematiskt arbeta med att förenkla stadens processer ur ett näringslivsperspektiv. Samt se till att stadens beslut i relevanta frågor innehåller en analys av hur dessa påverkar näringslivet. En jätteviktig fråga menar Pia Areblad.

– Och det är bra att ringa in den ömsesidiga förståelsen i ett sådant här arbete – näringslivets förståelse för myndighetsapparaten och kommunens handläggares förståelse för företagarnas villkor. Det har vi diskuterat ganska mycket.

Vilka förväntningar kan näringslivet ha på programmet?

– Det var något vi hade i riskanalysen – kan vi leverera på de förväntningar som kommer? Känslan var ju att ÄNTLIGEN – äntligen kommer någon och lyssnar och pratar. Men vi tror att näringslivet kan förvänta sig en mycket tajtare samsyn i arbetet. Vi upplever det i mötena med stadens ledningsgrupper att man vill koordinera arbetet tydligt och jobba starkare tillsammans, det finns en längtan och en vilja att hitta nya former för att jobba. Sedan gäller det att vi har tålamod med varandra, både näringslivet och staden, och försöker se att vi vill väl från alla håll och kanter. 

Vad händer nu?

– I augusti är det ett litet race. Då sammanställer vi alla inspel vi fått genom enkäten, sedan har vi ett stormöte den 31 augusti där vi lyssnar in och diskuterar vad vi fått in – och diskuterar hur vi kan bära detta framåt så att många blir bärare av det. För kommunen måste agera men näringslivet måste också agera. Förslaget går ut på formell remissrunda i slutet av september och kommer tillbaka i november. Sedan ska det upp i kommunstyrelsen i januari och förhoppningsvis till kommunfullmäktige i mars, säger Pia Areblad.  

I samband med att förslaget går på remiss kommer det finnas en första väldigt enkel skiss på hur handlingsplanerna för de föreslagna åtgärderna skulle kunna se ut.  

– Inte på något sätt fullständigt, mer som att åt det här hållet tänker vi. Under hösten jobbar vi sedan fram förslag på lite mer fullödiga handlingsplaner för de åtgärder vi föreslår. Politiken ligger på jättemycket om att det måste bli verkstad och det vill tjänstemännen också – har vi tur nu kan vi börja agera på de föreslagna handlingsplanerna direkt efter beslut i kommunfullmäktige och då spar vi jättemycket kraft och tid.

Färgbox

Näringslivsstrategiskt program för Göteborgs Stad

Business Region Göteborg ansvarar för processen att i samarbete med Stadsledningskontoret ta fram det näringslivsstrategiska programmet på Göteborgs Stads uppdrag. Programmet tas för 2018-2023 för att komma i fas med mandatperioderna och revideras 2023 för att löpa 2024-2028 med revision vart fjärde år. Sommaren 2017 går förslaget ut på remiss till näringsliv och akademi, under hösten till kommunala nämnder och styrelser och fastställs slutligen av kommunfullmäktige i mars 2018.

Projektgruppen har haft drygt 40 dialogmöten med cirka 60 olika företag och organisationer från näringsliv, akademi och science parks för att få inspel kring hur man ska jobba. Till det kommer workshops med referensgruppen, ett antal avstämningar med länsstyrelsen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen samt tio informationstillfällen med olika politiska grupperingar.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content