Article image
Göteborgs vy

Företagsklimatet i Göteborg en paradox

Göteborg går som tåget och konjunkturen är fortsatt glödhet. Men företagsklimatet har aldrig upplevts som så dåligt enligt Svenskt Näringsliv.

Det ligger tyvärr i linje med mina förväntningar, säger Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson som hoppas att det nyss klubbade näringslivsstrategiska programmet ska vända utvecklingen.

Main content

Den 15 maj presenterades Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landet där över 30 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun. I Göteborg besvarade 201 företag årets enkät.

Munkfors är bäst i Sverige när det gäller det samlade omdömet och noterar betyget 4,65 på en skala från 1 till 6 och där 1 definieras som dåligt och 6 utmärkt. I Göteborgsregionen sticker Partille, Härryda och Öckerö ut med betygen 4,03, 3,82 respektive 3,76. Snittet för hela landet ligger på 3,40.

För Göteborgs del sjunker betyget ytterligare och landar på 2,69. Detta samtidigt som både Stockholm och Malmö får bättre noteringar i år än ifjol, 3,11 respektive 3,13. 

Det ligger tyvärr i linje med mina förväntningar. Detta är en fråga vi jobbat med sedan vi såg de här tendenserna för ett par år sedan i vår operativa vardag. Vi träffade företag som upplevde att kommunen inte riktigt förstod deras behov och det började uppstå väldigt långa handläggningstider inom vissa delar av staden, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

Viktigt att staden prickar rätt

Just handläggningstiderna är ett av de områden som företagen i Svenskt Näringslivs undersökning vill att kommunen prioriterar. Att skapa en bättre insikt om företagares villkor hos både politiker och tjänstemän, samt förbättra dialogen mellan företag och kommun är andra prioriterade åtgärder enligt företagen.

– Det är här insatserna måste läggas och det är viktigt att staden prickar rätt när man bryter ner detta i konkret handling. En nyckelfråga är också att jobba med attityderna och förståelsen gentemot företagarna. Negativa attityder är en del av problemet, positiva attityder en del av lösningen, säger Patrik Andersson.

Ovanpå detta har vi haft en enorm tillväxt på senare år som gör att det uppstår många brister i kommunens service till företagen menar Patrik Andersson.

– Det är lite av en paradox å ena sidan går staden som tåget och konjunkturen är fortsatt glödhet, å andra sidan har företagsklimatet aldrig upplevts som så dåligt. Sannolikt handlar det dåliga omdömet till viss del om de undanträngningseffekter vi får på grund av att vi växer så kraftigt. Det får konsekvenser, bland annat vad gäller kompetensförsörjning, tillgång till bostäder och kontor, infrastruktur och tillgänglighet, säger Patrik Andersson.   

Näringslivsstrategiskt program

Tidigare i våras godkändes Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program i kommunfullmäktige. Där fastslås att näringslivet ska få fullt stöd från staden och att Göteborgsregionen ska bli en av världens mest nytänkande regioner.

Om tio år kommer vi nog se tillbaka på den här tiden och de insatser som görs nu för det är näst intill historiskt att en så stor stad som Göteborg har tagit ett näringslivsstrategiskt program med fullständig politisk enighet i KF. Alldeles oavsett vad som händer efter valet så ligger programmet fast. Alla partier i Göteborg inser betydelsen av ett starkt näringsliv och vill jobba hårt för att skapa ännu bättre förutsättningar. Vi tittar väldigt noga på både Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning och Svenskt Näringslivs enkätundersökning och det är min förhoppning att vi inom ett par tre år kommer se en tydlig förbättring, säger Patrik Andersson.

Kajsa Dahlsten är näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet vid Business Region Göteborg och har varit med i den projektgrupp som tog fram det näringslivsstrategiska programmet. Där identifieras sex strategiska områden kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat och innovationskraft.

Kompetensförsörjningen och företagsklimatet är de två områden vi börjar med. Alla skriker efter kompetens, både näringslivet och offentlig sektor, och företagsklimatet är en oerhört prioriterad fråga. Nu kommer vi att ta fram handlingsplaner och där är vi angelägna om att fortsatt kunna kroka arm med näringslivet för inspel. Samverkan är ett nyckelbegrepp i hela det näringslivsstrategiska programmet och lika viktigt när vi tar oss an de utmaningar Göteborg och regionen står inför, säger Kajsa Dahlsten.

Svenskt Näringslivs kommunranking kommer i oktober och baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistiska faktorer. Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen som nu presenterats utgör en tredjedel av rankingen. 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content