Article image
Företagsklimatet

Göteborg fortsätter tappa i ranking av företagsklimatet

Göteborg fortsätter att tappa placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, tvärtemot den långsiktiga ambitionen att ligga i Europatopp.

– Var och av en av oss som arbetar inom Göteborgs Stad behöver förstå att vi är en del av företagsklimatet, säger Kajsa Dahlsten på Business Region Göteborg.

– Vi måste inse att det här kommer ta tid och näringslivet får inte tappa tron på att det ska bli bra, säger Anna Gillek på Svenskt Näringsliv.

Main content

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. En kommuns rankingplacering beror dels på företagens svar från en enkätundersökning men också till en tredjedel på statistiska faktorer, till exempel nyföretagsamhet och nivån på kommunalskatten. I årets ranking som presenterades den 2 oktober tappar Göteborgs Stad 16 placeringar och hamnar på plats 222 i totalrankingen vilket är sämst bland storstäderna. Ser man bara till det sammanfattande omdömet från företagarna av kommunernas service hamnar Göteborg på plats 283.

Image
Kajsa Dahlsten

– Det håller naturligtvis inte att hamna så nära jumboplatsen om Göteborg ska var motorn i en expansiv storstadsregion som konkurrerar med andra regioner i Europa och världen, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg med fokus på företagsklimatet.

– Samtidigt finns här en paradox. Vi har den lägsta arbetslösheten bland landets storstadsregioner och den högsta löneutvecklingen, vi har en skyhög tillväxttakt, det internationella intresset för regionen är rekordstort och det byggs som aldrig förr – kort sagt har vi ett blomstrande näringsliv.

Det här speglas också i statistikdelen i Svenskt Näringslivs ranking där Göteborgs betyg på samtliga faktorer utom en klättrar uppåt, till exempel andel i arbete och entreprenader.

Men med den kraftiga tillväxten uppstår även undanträngningseffekter som i sin tur påverkar företagsklimatet.

– Man har helt enkelt svårt ibland att hinna med ute på förvaltningarna i den tillväxttakt som råder och en del av de förbättringar som skett syns inte i tillräckligt stor utsträckning, säger Kajsa Dahlsten.

Ta fram en handlingsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till det näringslivsstrategiska programmet som koordineras av Business Region Göteborg och innehåller konkreta aktiviteter för att förbättra företagsklimatet.

– Det handlar om att korta handläggningstider, förenkla processer och inte minst förbättra attityder till företagare hos både politiker och tjänstemän. Vi måste vända på alla stenar, säger Kajsa Dahlsten.

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 klubbades igenom av ett enigt kommunfullmäktige i våras och tydliggör stadens långsiktiga arbete gentemot näringslivet för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Den övergripande målsättningen är att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035 och ett av de underliggande målen är att Göteborgsregionen ska ha bland de bästa klimaten för företagande och innovation i Europa.

– Det näringslivsstrategiska programmet innebär att vi nu har den stora kartbilden på plats. Det bygger på gedigna analyser av näringslivets behov och anger hur vi ska jobba på lång sikt för att stärka näringslivets villkor. Dessutom är programmet beslutat i total politisk enighet. Alldeles oavsett vem som kommer styra i Göteborg ligger kartbilden fast och där har företagsklimatet högsta prioritet, säger Kajsa Dahlsten.

Vi är alla del av företagsklimatet

Hon betonar att man inte ändrar attityder eller bygger ny kultur i en handvändning. Andra saker kan realiseras desto snabbare. Till exempel genomförs i november en utbildningsdag för nyanställda tjänstepersoner på de förvaltningar som har mycket kontakter med företagen.  

– Var och av en av oss som arbetar inom Göteborgs Stad behöver förstå att vi är en del av företagsklimatet och att vi kan påverka det i vårt dagliga värv. Och det är något som jag upplever att man redan jobbar med ute på förvaltningarna, säger Kajsa Dahlsten.

Hon berättar att Stadsbyggnadskontoret till exempel jobbar intensivt med att korta handläggningstiderna för bygglov, att förvaltningen för inköp och upphandling försöker hitta nya vägar för små och medelstora företag att bli leverantörer till staden och att miljöförvaltningen arbetar med att ytterligare förbättra bemötandet gentemot sina kunder.

– Vi måste borra djupare, vi måste närma oss företagen som är kritiska och fråga vad vi ska göra. Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg, säger Kajsa Dahlsten.

Image
Anna Gillek

Sitter väldigt långt från näringslivet

Anna Gillek på Svenskt Näringsliv är ansvarig för regionverksamheten i Västra Götalands län. Hon tycker det är tråkigt att Göteborg som har så mycket som talar för sig och ett så bra näringsliv inte klarar av att leverera kommunikation och närhet till företagen i paritet med vad företagen förväntar sig.

– Jag tror det beror på att Göteborgs Stad som organisation är så stor att man hamnat väldigt långt från näringslivet. Många av de mindre grannkommunerna är lite mer snabbfotade och ligger närmare näringslivet. Här skulle Göteborg kunna lära sig av hur man väljer att jobba där. En hel del skulle kunna skalas upp till en kommun av Göteborgs storlek, säger Anna Gillek.

Hon tror också att det näringslivsstrategiska programmet kan påskynda förbättringen av företagsklimatet.

– Om man fyller på programmet med bra handlingsplaner, och det vet jag att det jobbas med, och lyckas kommunicera ut att man arbetar med en förändringsprocess och även söker en dialog med företagen tror jag att det kan ge resultat. Och om näringslivet ser att man från politiker- och tjänstemannaled verkligen tar den här frågan på allvar kommer man reagera positivt, säger Anna Gillek.

Hitta en ömsesidig förståelse för varandras villkor

Hon nämner det faktum att Business Region Göteborg är ute i stadens nämnder och bolag och informerar om vad som är på gång som ett exempel på steg i rätt riktning.

– Det är viktigt att nämnderna och bolagen förstår nyttan med att ha företagen i fokus, att de förstår hur avgörande näringslivet är för att bygga vår stad och den allmänna välfärden och att vi alla drar åt samma håll. Sedan är näringslivet alltid otåligt men vi måste inse att det här kommer ta tid och näringslivet får inte tappa tron på att det ska bli bra. Det handlar om att hitta en ömsesidig förståelse för varandras villkor.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content