Article image
Svenskt Näringsliv

Göteborg klättrar i ny ranking av företagsklimatet

Efter att i åratal ha dalat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner klättrar Göteborg i den senaste mätningen.

Trendbrottet sänder en viktig signal, nu har det vänt. Men vi kan inte slå oss till ro, det finns ingenting som motiverar varför vi inte skulle kunna ligga betydligt bättre, vi har alla förutsättningar, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg med ansvar för företagsklimatet.

Main content

Svenskt Näringsliv mäter och rankar årligen företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras dels på hur företagen upplever företagsklimatet i sin kommun men även på ett antal statistiska parametrar som påverkar företagen och deras förutsättningar.

I årets ranking, som presenterades den 24 september, landar Göteborg på plats 216 vilket är sex placeringar bättre än i fjol. Efter att i många år fått allt sämre betyg i rankingen syns alltså ett trendbrott.

Även om uppgången är liten ligger det ett stort symbolvärde i att företagen nu ger oss ett lite bättre omdöme. Det skickar en positiv signal till alla tjänstepersoner i kommunen som varje dag jobbar för att göra villkoren bättre för företagen i Göteborg. Samtidigt skulle vi kunna prestera mycket bättre. Göteborg ligger mycket bra till på de hårda variablerna som företagande och andel i arbete och eftersom vi har förutsättningar att påverka de mjuka variablerna finns det ingenting som talar för att vi inte skulle kunna ligga på topp hundra åtminstone, säger Kajsa Dahlsten.

Hon konstaterar också att nio av Göteborgsregionens tretton kommuner förbättrar sina positioner med Partille, Härryda och Öckerö i absolut toppklass i landet.

Därmed kommer vi ett steg närmare vårt långsiktiga mål i det näringslivsstrategiska programmet om att ha bäst företagsklimat bland storstadsregionerna.

De långsiktiga målsättningarna och den lilla uppgången till trots i årets ranking ligger Göteborgs Stad på en nivå som alltjämt inte når upp till den nedre gränsen för godkänt. Vad tänker du om det?

Det är givetvis inte tillräckligt att rikets andra stad inte når upp till godkänt betyg. Vi kan bättre än så med den samlade kompetens som finns inom Göteborgs Stad. Vi måste fortsätta att förbättra oss – ge ett ännu bättre bemötande, korta handläggningstiderna och bli ännu mer effektiva i vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Näringslivet förtjänar de allra bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta utvecklas och bidra till vår gemensamma välfärd.

Göteborgs Stad ligger sämre till än både Stockholm och Malmö. Vad är förklaringen till de dåliga resultaten?

Det är egentligen upp till Svenskt Näringsliv och deras medlemsföretag att svara på. I grunden handlar det dock om ett förtroendegap som byggts upp under lång tid. Att rasera förtroende kan gå snabbt. Desto längre tid tar det att återuppbygga förtroendet. Alla vi tusentals anställda inom kommunen måste förtjäna det förtroendet, i varje enskild kontakt med företagare som vi har varje dag. Det kräver ett enträget, långsiktigt arbete.

Vad gör Business Region Göteborg för att förbättra företagsklimatet? 

Företagsklimatet skapas i mångt och mycket ute i de förvaltningar som bedriver myndighetsutövning i form av tillstånd och tillsyn. Därför handlar det som Business Region Göteborg gör mycket om att samarbeta med stadens förvaltningar för att få dem att göra det så enkelt som möjligt att driva företag i Göteborg. Företagslotsen i Göteborg, som på ett handfast sätt hjälper hundratals företagare varje år att hitta rätt in i staden, är ett konkret exempel på vad vi gör inom stadensamarbetet. Att årligen utbilda nyanställda tjänstepersoner i bemötande är ett annat konkret exempel. Nästa utbildningsdag är nu i oktober och det blir femte gången vi kör denna utbildning.

Och mer?

Utöver det samarbete som vi driver med stadens förvaltningar stärker vi nu våra egna operativa insatser för att förbättra företagsklimatet. För att öka snittytan mot företagen handlar det bland annat om att bjuda in företagen till oss på till exempel företagarfrukostar, men också att politikerna i vår styrelse kommer ut till företagen och möter företagarna i deras verklighet.

Vad blir nästa steg?

De frågor som Svenskt Näringsliv och deras medlemsföretag anser är prioriterade är ökad förståelse och bättre dialog. Därför sätter vi oss tillsammans i ett dialogmöte redan på torsdag den 26 september med Svenskt Näringsliv, deras medlemsorganisationer, utvalda företag och ledande representanter från stadens förvaltningar. Huvudfrågan lyder kort och gott hur ska vi förbättra företagsklimatet. Vi kommer inte att ha en färdig lösning redan på torsdag, men förhoppningsvis har vi vaskat fram ett antal små konkreta steg för hur vi ska jobba vidare. Att överbrygga det förtroendegap som har byggts upp under många år kommer att ta tid men det enda sättet vi kan göra det på är tillsammans.  

Färgbox

                       Ranking        Förändring
                           2019           från 2018

Partille                    7                    +1

Härryda                10                    +5

Öckerö                 13                   +19

Mölndal                72                     ±0

Stenungsund       86                      -9

Kungsbacka         90                   +13

Lerum                114                    +30

Ale                     158                     -65

Tjörn                  162                     -46

Kungälv             173                     +11

Göteborg            216                      +6

Lilla Edet            228                      +7

Alingsås             230                      +7

Färgbox

Denna insats är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning
här.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content