Article image
Göteborgs Hamn

Göteborgsregionen står för en tredjedel av Sveriges exporttillväxt

Under helåret 2017 ökade Göteborgsregionens varuexport med hela 25 miljarder kronor realt jämfört med 2016. Ökningen motsvarade närmare en tredjedel av den svenska exporttillväxten under samma period.

Main content

Bidragande faktor till den starka ökningen i regionens varuexport var framförallt fordonsindustrin som ökade med drygt 20 miljarder kronor realt mellan 2016 och 2017.

- Personbilsexporten har ökat väldigt starkt, närmare 12 miljarder kronor realt. Bland annat sker en stark ökning till USA, Norge och Kina. Hur den senaste periodens tulldebatt mellan USA, EU och Kina utvecklas återstår att se, men väl iscensatt kan det ha en stor betydelse för Göteborgsregions exportintensiva näringsliv, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Även andra indikatorer i Business Region Göteborgs första konjunkturrapport för 2018 visar på ett välmående näringsliv i Göteborgsregionen. Trots att jobbtillväxten saktat ner något så är den fortfarande positiv och har varit så de senaste åtta åren. 

- Vi kommer från en period med väldigt hög jobbtillväxt och trots detta fortsätter sysselsättningen att växa - ett bra tecken på ett starkt näringsliv som är mitt inne i en högkonjunktur. Med fler i sysselsättning betalas mer lön ut och de befintliga jobben blir mer välbetalda. Detta möjliggör ett ökat konsumtionsutrymme som sprider sig i hela den regionala ekonomin, säger Henrik Einarsson.

Framförallt har det skapats många jobb i den privata sektorn, vilken också stod för den största delen av Göteborgsregionens lönesummetillväxt det senaste kvartalet. På arbetsmarknaden var regionens arbetslöshet på 5,7 procent fortsatt lägst bland de svenska storstadsregionerna. Även befolkning ökade starkt under kvartalet. Det noterades nya rekord i antal flygpassagerare och spenderade gästnätter för helåret 2017. Samtidigt visar rapporten att vakansgraden på kontor i Göteborgs är väldigt låg och att bostadspriserna i regionen faller nu även på något längre sikt.

Relaterade dokument
Print this page:

Tip a friend

Bottom content