Article image
Madeleine Johansson

Mycket på gång inom det maritima området

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre som invigs i maj är en nationell arena för marin forskning och innovation. Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg, berättar vad centret kan innebära för näringslivet och om vad som händer mer på det maritima området i regionen.

Main content

Fredagen den 25 maj invigs Kristineberg Marine Research & Innovation Centre i Fiskebäckskil och du ska närvara. Berätta – vad är det här för center?

– Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet. Tillsammans med Chalmers, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun har man nu gått in för att skapa en gemensam forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt. Centret blir en nationell arena för marin forskning och innovation.

Kommer detta gynna det maritima näringslivet på något sätt?

– Ja. Här kommer man ha access till avancerad marin infrastruktur samt testbäddar och demonstrationsmiljöer. Detta är något som blir alltmer efterfrågat och det kommer absolut att vara en tillgång för regionens företag inom det maritima området. Dessutom innebär forsknings- och innovationsmiljön en möjlighet att marknadsföra sig i internationella sammanhang.

Vad händer annars på det maritima området?

– Det händer rätt mycket just nu. Donsö Djuphamn invigdes tidigare i maj, en vision som nu blivit verklighet genom ett otroligt engagemang från de inblandade. Syftet med den nya djuphamnen är att möta framtidens behov och utmaningar. Det ska bli riktigt spännande att följa och se utvecklingen på Donsö framöver.

Kan du ge något exempel på vad Business Region Göteborg gör inom det maritima området?

– Just nu går vi in i en klusteranalys för området Sjöfart vilket kopplar an dels till det maritima området men också till arbetet med regionens olika transportslag. Analysen hoppas vi ska ge oss en bred bild av branschen och dess behov och utmaningar, men även ett komplett register över vilka företag som är verksamma inom de olika segmenten. Utifrån det kan vi sedan arrangera olika aktiviteter som kan stötta och bidra till fortsatt tillväxt.  

– I det Maritima klustret där vi ingår i den utökade samordningsgruppen sedan i höstas har vi tillsammans med de andra aktörerna dessutom precis tagit fram en omvärldsanalys för våra fokusområden inom det maritima området i regionen. Analysen hoppas vi ska bidra till ökad kunskap om hinder och utmaningar samt förståelse för möjligheterna till blå tillväxt i vår region och Sverige.

Business Region Göteborg medverkar sedan en tid i EU-projektet PERISCOPE, inte sant?

– Exakt, vi är sedan oktober 2018 part i ett EU-projekt inom Nordsjöregionen som heter PERISCOPE och där Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Holland samverkar kring olika innovationsekosystem inom det maritima området. Syftet med projektet är att främja hållbar affärsutveckling och tillväxt inom till exempel förnybar havsenergi, vattenbruk och havsbottenbaserad gruv- och offshoreteknik.

– Kärnan i projektet är en digital portal där produkter, tjänster och innovationsidéer läggs in för att sedan kopplas samman med intresserade parter för att på så sätt skapa nya affärer och innovationsprojekt. Ambitionen är att PERISCOPE ska resultera i en permanent plattform för partnerskap och affärsutveckling som kan skapa tillgång till marknader man annars kanske inte hade haft möjlighet att nå på egen hand. Det tror jag är intressant för många, både små och stora företag.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content