Article video

Nytt initiativ ska underlätta företagens kompetensförsörjning

Ett regionalt kompetensråd ska göra det enklare för näringsliv, branscher och utbildningsystemet att hantera frågor kring kompetensförsörjning.
–Jag vill att företagen upplever att det blir enklare att få tag på kompetenta medarbetare och att företagen får ökade möjligheter till fortbildning av befintliga medarbetare, säger Anna-Lena Johansson verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg och en av initiativtagarna till det regionala kompetensrådet. 

Main content

Berätta kort om Göteborgsregionens kompetensråd?
- Flera branscher har visat intresse för samverkan kring kompetensförsörjningsfrågan på en övergripande regional nivå. Därför har flera strategiska parter som alla arbetar på olika sätt med kompetensförsörjningsfrågor, bildat ett gemensamt råd. Rådet ska arbeta för att fram insatser, initiera, planera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter inom kompetensförsörjning, men även ta ansvar för att fler branschvisa kompetensråd tas fram när behov finns. 

Vad innebär det för näringslivet?
- Vi vill att det ska bli enklare för företagen att kanalisera sina frågor, önskemål och utmaningar och att det blir fler och snabbare ”actions” från oss som ska leverera på detta. Kvaliteten på våra leveranser blir bättre när vi samverkar både på en mer övergripande nivå men framförallt i de branschvisa kompetensråden där företagen och branschföreträdare deltar.

Vad ska kompetensrådet göra?
- Många olika saker! Vi ska bland annat jobba för att utbildningar i hela utbildningskedjan i Göteborgsregionen, matchas med det regionala näringslivets behov. Vi ska stimulera näringslivets eget arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintliga medarbetare. Vi kommer genomföra gemensamma insatser och aktiviteter och inte minst kommer vi att ha en nära dialog och samverkan med de branschvisa kompetensråd som finns och som är på gång att starta upp.

- På ett övergripande plan ska vi arbeta med strukturella utmaningar och förbereda för en eventuell lågkonjunktur.

Vad kommer BRG att bidra med till kompetensrådet?
- Vi bidrar med fakta, statistik, analys och rapporter kring ekonomi, näringsliv och tillväxt för att bara nämna några områden. Vi erbjuder också expertkunskap inom näringslivets och branschers affärs- och kompetensutmaningar. Våra experter kan också delta som representanter i olika branschråd. Och så förmedlar vi näringslivskontakter.

Image
Göteborgsregionens kompetensråd

Kan du ge några exempel på vad som gjorts?
- Inom besöksnäringen har kompetensrådet bland annat utvecklat handledarutbildningar för företagen för att göra det enklare och roligare att vilja ta emot praktikanter. De har också arrangerat  konferenser med studie- och yrkesvägledare. Inom Installatörsbranschen har man genom sitt kompetensråd startat upp utbildning för vuxna. Teknikcollege som funnits i flera år, kvalitetssäkrar teknik- och industriutbildningar och de har också utvecklat och byggt upp Industrinatten – en mötesplats där industrin öppnar sina dörrar och släpper in skolungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval.

- Nu är vi på gång att bygga upp fler kompetensråd inom bland annat  branscherna transport, fastighet, handel och bygg. Dessa branscher är också måna om att visa upp sina yrken och utvecklingsmöjligheter för de som ska välja till gymnasiet genom att medverka på Future Skills.

Ser du några svårigheter med kommande arbete?
- Samverkan är inte alltid så enkelt, alla organisationer har sina olika uppdrag och nu ska vi försöka skapa samsyn i en av arbetslivets absolut största utmaningar. Det kommer ta lite tid och vi ska också bestämma oss för vad som är viktigast att prioritera. Men att inte samarbeta skulle vara ett sämre alternativ. Vi är laddade och ser redan flera saker som vi kan ta itu med ganska fort, exempelvis att stötta branscherna så att de får igång sina kompetensråd så fort som möjligt. Vi behöver också utmana oss, tänka nytt och testa mer.

Vad förväntar ni er för resultat?
- Jag vill att företagen upplever att det blir enklare att få tag på kompetenta medarbetare och att företagen får ökade möjligheter till fortbildning av befintliga medarbetare. Jag vill också att företagen upplever att det blir enklare att samarbeta med skolan och akademin och att utbildningarna håller önskvärd kvalitet.

Kan näringslivet vända sig med sina frågor direkt till kompetensråden?
- Absolut men de flesta företagskontakter kommer nog ske i respektive branschvis kompetensråd.

Färgbox

Följande organisationer medverkar i det regionala kompetensrådet
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad och vuxenutbildningen Göteborg Stad, Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola, Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund ( GR), Göteborgs universitet, LO-distriktet i Västsverige, Svenskt Näringsliv, TRR, Trygghetsrådet, TSL Trygghetsfonden, Unionen Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content