Article image
Seminarium om företagsklimatet

Så ska regionens företagsklimat förbättras

Vårens Insiktsrapport var första steget, Svenskt Näringslivs kommunranking det andra. Steg tre är att ta fram en regional handlingsplan för att förbättra företagsklimatet.

– Vi ska bli bästa storstadsregion och då handlar det om att alla 13 kommuner måste förbättra sig, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg.

Main content

Business Region Göteborg och Svenskt Näringsliv har haft ett första gemensamt seminarium på Lindholmen Science Park med anledning av att Svenskt Näringsliv för politiker och tjänstemän presenterade det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i de 13 regionkommunerna.

Insiktsseminarier har arrangerats i flera år och kommunerna har själva drivit olika förbättringsarbeten på hemmaplan. Nu är ambitionen att lyfta blicken och samarbeta på regional nivå för att stärka företagsklimatet. Första steget fyrades av våren 2017 i samband med att den senaste Insiktsmätningen om kommunernas myndighetsservice till landets kommuner presenterades och politiker och tjänstemän samlades på en workshop för att diskutera resultatet.

Steg två är seminariet och workshopen på Lindholmen Sceince Park med anledning av Svenskt Näringslivs senaste kommunranking.

Steg tre slutligen blir att slå samman lärdomarna av de bägge seminarierna och summera detta i en regional handlingsplan.

– Vi ska bli bästa storstadsregion och då handlar det om att alla 13 kommuner måste förbättra sig. Det finns saker vi skulle kunna göra tillsammans, till exempel kompetensutveckling, lära av varandra och jobba mer tillsammans i det operativa som stärker varje enskild kommun. Om alla kommunerna förbättrar sig plus att vi lägger på det här regionala samarbetslagret får vi kraften att bli den bästa storstadsregionen, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg och samordningsansvarig för att ta fram handlingsplanen.

Hon talar om en resa som nu påbörjas i det regionala samarbetet kring företagsklimatet, en resa bort från de rätt blygsamma betyg flertalet kommuner inom Göteborgsregionen får med Partille, Öckerö och framför allt Härryda som lysande undantag. Det handlar om att skapa en långsiktighet, om att ta en riktning, om att ha tålamod och att hjälpas åt för att succesivt öka kunskapsnivån om företagandets betydelse och förbättra kommunernas attityder gentemot företagen.  

– Och då vill vi bland annat samarbeta med Svenskt Näringsliv. De är en nationell organisation och känner till många kommuner som skulle kunna vara förebilder för oss, säger Anna-Lena Johansson.

Anna Gillek är regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götaland. Hon säger att man många gånger kanske uppfattas som en gnällig organisation som bara pekar på fel och brister men i frågan om företagsklimatet vill alla parter åt samma håll och det gynnar också alla.

– Då gör vi det bättre tillsammans och då måste vi hitta gemensamma ordval och arbetssätt där vi kan stötta varandra. Det finns människor där ute som jobbat i kommunerna i många år som sitter på goda idéer, det är bara att vi inte plockat upp dem på bordet. Det är så lätt att skapa en stor, fin vision bara för att tappa många på vägen efter ett par veckor. Därför är det viktigt att ta den här processen i lagom steg så att alla individer växer, det är då vi kommer få den stora effekten när företagen ser skillnaden och när vi som medborgare också märker att kommunen blir mer effektiv, säger hon.

Image
Seminarium om företagsklimatet.

De privata företagen i Göteborgsregionen sysselsätter 353 000 personer vilket varje år ger skatteintäkter på 79 miljarder kronor. Det motsvarar 565 000 förskoleplatser eller 152 000 sjuksköterskor enligt Svenskt Näringsliv.

Och här ligger bakgrunden till varför det är så angeläget att formera en regional handlingsplan. Ett bra näringsliv ger fler och bättre jobb vilket ger högre skatteintäkter vilket leder till större möjligheter att säkra och höja kvalitén i välfärden vilket ger bra förändringar i samhället. Det finns alltså en väldigt tydlig poäng med att ha ett starkt näringsliv, inte bara för näringslivets egen skull.

Svenskt Näringslivs statistik talar också sitt tydliga språk. Under åren 2005 till 2015 hade den fjärdedel län med bäst företagsklimat en årlig ökning av bruttonationalproduktsvolym på 1,8 procent. Motsvarande ökning för den fjärdedel län med sämst företagsklimat låg på 0,6 procent.

– Det är enorma skillnader. Att de skulle vara så stora trodde inte ens jag, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv, som redogjorde för GR-kommunernas resultat under seminariet på Lindholmen.

Något som sticker ut i Göteborgsregionen är att företagarna upplever en i grunden väldigt positiv attityd till företagande från allmänheten. Den är betydligt bättre än hur man upplever kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns attityder till företagande.

Samtidigt är det stor skillnad på hur företagare upplever företagsklimatet i regionen och de politiker som svarat på samma enkät.

– Delar vi verklighetsbilden? Politikerna upplever att vi har en fasligt bra dialog med företagarna men företagarna själva upplever inte det. Det är inget unikt för Göteborgsregionen men manar ändå lite till eftertanke, säger Christer Östlund.

– De allra flesta företagare som kommunpolitikerna och -tjänstemännen möter är representanter för små företag naturligt nog eftersom de flesta företag är små. Det är just den gruppen som har allra svårast att hantera kontakterna med kommunerna. Det är svårare för ett litet företag att navigera in i den kommunala verksamheten – man har inte samma kompetens, man har inte lika mycket tid, man har kanske inte så regelbundna kontakter med myndighetsutövarna som de större företagen som har lite lättare med sina kontakter och också uppfattar företagsklimatet som något bättre, säger Christer Östlund.

Överst på företagarnas förbättringsönskelista från kommunerna står fler bostäder. Därefter följer snabbare handläggning, ökad förståelse, bättre dialog och mer byggbar mark.

Image
Seminarium om företagsklimatet.

Göteborgsregionen ligger med sina 3,3 ganska nära rikssnittet på 3,4 i det sammanfattande omdömet på företagsklimatet. Gränsen för godtagbart företagsklimat ligger på 3.0 på en sexgradig skala. Ett resultat på 4.0 eller mer innebär ”Bra”. Bland regionens kommuner är det bara Härryda som når med sina 4,1.

– Förhoppningsvis gör vi ett gott jobb och vi har varit väldigt tydliga med att vi tycker att företagsklimatet är väldigt viktigt. Att vi kommunicerar med företagen och har en strategi för hur vi ska utveckla företagsklimatet har vi varit väldigt tydliga med och jag hoppas att företagen känner det. Jag upplever också att vi har väldigt bra kontakt med många företag och att de uppskattar det, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun, där han står uppe på scenen tillsammans med företrädare för Partille och Alingsås kommun och pratar om hur man bättre ska svara mot företagens behov och tillsammans skapa bättre förutsättningar för företagande.

På plats på Lindholmen Science Park fanns också representanter från näringslivet i form av Anna Hartman, vd Grand Hotel Alingsås, Andreas Gyllestrand, vd Cubsec AB, och Matti Ahlqvist, Site Director Astra Zenecas svenska verksamhet. Olika affärsområden, olika stora företag, olika kommuner. Men likafullt överens om det mesta när de skickade ned sina inspel till alla politiker och tjänstemän som snart skulle börja workshoppa runt de runda borden.

– Vi som företagare kräver inte att få alla våra krav tillgodosedda, bara att kommunerna lyssnar och för en dialog med oss. Släpp garden är mitt bästa tips, var inte den där myndighetsutövaren som är rädd för företagare. Prata med oss och se hur vi kan hjälpas åt utan att släppa ramverket. Och se till att plocka upp de företag som inte alltid syns, säger Anna Hartman.

– Föra veckan kom vi tillsammans med våra samarbetspartners in på Mölndals Stad och kommunstyrelsens arbetsutskott och fick höra att ”Hej, vad roligt att ni är här”. Och mötet avslutades med ”Tack för att ni valde Mölndal, det är jättekul, det här ska bli spännande”. Precis så kan man bemöta näringslivet. Det handlar inte om att vika sig för alla företagarnas krav, det handlar om en gemensam nyfikenhet, om att gemensamt inse att det här är värt något för oss tillsammans, säger Matti Ahlqvist.

– Tänk inte så mycket myndighetsutövning, tänk kundperspektiv och kundrelationsperspektiv, det blir mycket enklare. Vi kommer som kund, vi ställer en fråga, ni förklarar hur man kan lösa det här och vi går hem och gör vår läxa. Och under tiden som man har den här relationen tillsammans ska man informeras om i vilka steg saker sker i handläggningen. Då kan företaget anpassa hastigheten i sitt eget arbete. Nyckeln till att nå framgång är att man känner den här kundrelationen och att vi gör det här tillsammans, säger Andreas Gyllestrand.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content