Article image
Stormöte näringslivsstrategiskt program

Stort engagemang för ny näringslivsstrategi

Hösten drog igång med stormöte om arbetet med Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Mötet gav ett kvitto på att engagemanget från näringslivet är stort och att man vill se att programmet leder till konkret handling säger projektledaren Pia Areblad.

 

Main content

Stadsteaterns foajé var full av liv när ett 90-tal företrädare från näringsliv, akademi, science parks, fack och kommunala bolag samlades att diskutera nästa steg i arbetet med ett näringslivsstrategiskt program för Göteborgs Stad. Syftet var att skapa delaktighet i framtagande och genomförande samt att inspirera och initiera tankearbete kring vilka roller olika aktörer kan ta för att förverkliga programmet.

- En tydlig signal vi får från näringslivet är att det är mycket värdefullt att politiken tar beslut om programmet snarast för att vi ska få hävstångseffekt på det utvecklingssprång vi står i, säger projektledaren Pia Areblad. 

Hur gick mötet till?

- Vi satt i grupper om åtta personer där samtalsledare representerades av näringslivet och förvaltningarna ansvarade för att sammanfatta det som diskuterades. Samtalen utgick från två frågeställningar: Vilket strategiskt område skulle du vilja bidra till och på vilket sätt? Vad kan Göteborgs Stad konkret göra för att tillvarata ditt/din organisations fortsatta engagemang i processen att ta fram och implementera det näringslivsstrategiska programmet? Många konkreta förslag kom upp. Det pratades mycket kring mod och handlingskraft, samverkan och nytänkande.

Kan du nämna något specifikt som kom upp under mötet?

- Att vi ska vara stolta över det vi har och vi ska prata gott om vår stad. Det finns så mycket som är bra och vi är alla bärare av berättelsen om Göteborg säger Pia Areblad.  

Är det bara positiva vibbar?

- Nej det pekas såklart på områden som inte täcks in i det näringslivsstrategiska programmet och där vi har utmaningar framför oss. Bostadsbristen och synpunkter på skolsituationen för internationella elever togs upp för att nämna några områden. Det är såklart av största vikt för näringslivet att åtgärder för dessa områden genomförs och täcks in under andra styrande dokument och program för Göteborgs Stad.

Vad händer nu?

- Vi gör en sammanställning av alla de idéer som kommit fram och tar med oss detta in i nästa steg som är att slutföra den version av programmet som ska gå ut på remiss under hösten. Efter remissrundan hoppas vi på beslut av kommunfullmäktige under första kvartalet nästa år och därefter börjar arbetet med handlingsplaner.

Så nu kan näringslivet luta sig tillbaka och invänta svar från politiken?

- Lite så blir det men det innebär inte att vi inte gör någonting. Sådana här forum behövs framåt. Processen med att jobba fram det näringslivsstrategiska programmet är ett exempel på hur stadens organisationer möter näringsliv, akademi, science parks och andra aktörer för att tillsammans bygga ett bra företagsklimat.

Färgbox

Näringslivsstrategiskt program för Göteborgs Stad

Business Region Göteborg ansvarar för processen att i samarbete med Stadsledningskontoret ta fram det näringslivsstrategiska programmet på Göteborgs Stads uppdrag. Programmet tas för 2018-2023 för att komma i fas med mandatperioderna och revideras 2023 för att löpa 2024-2028 med revision vart fjärde år. Sommaren 2017 gick förslaget ut på remiss till näringsliv och akademi, under hösten till kommunala nämnder och styrelser och fastställs slutligen av kommunfullmäktige i mars 2018.

Projektgruppen har haft drygt 40 dialogmöten med cirka 60 olika företag och organisationer från näringsliv, akademi och science parks för att få inspel kring hur man ska jobba. Till det kommer workshops med referensgruppen, ett antal avstämningar med länsstyrelsen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen samt tio informationstillfällen med olika politiska grupperingar.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content