Byggplaner för 1 000 miljarder i Göteborgsregionen

Byggen för 1 000 miljarder kronor förbereds i Göteborgsregionen de närmaste 20 åren. Det är mycket mer än tidigare antaganden och innebär stora planeringsutmaningar.
Byggplaner för 1 000 miljarder i Göteborgsregionen

Älvstaden, som räknas som ett av Europas största samlade stadsutvecklingsprojekt, omfattar nya bostäder och kontor för mellan 158 och 174 miljarder. Men det är långt ifrån den enda stora bygginvesteringen i Göteborgsregionen de kommande två decennierna.

Räknar man ihop allt som planeras handlar det om minst ett fem gånger så stort belopp.
Det framgår av den grundliga inventering av planerade byggprojekt som Sweco gjort för Business Region Göteborgs räkning.

I Göteborgs arbetsmarknadsregion finns planer på bostadsbyggande, kontor, handel, infrastruktur och logistik för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor fram till 2035.  Sannolikt ännu större belopp, enligt rapporten.
Det är långt mer än vad olika tidigare bedömningar landat på.

- Den höga investeringstakten skapar många möjligheter för regionens befolkning, näringslivet och tillväxten. Men vi såg ett stort behov av att skaffa en överblick och ett underlag för planering när så mycket ska genomföras parallellt, säger Henrik Einarsson, etableringschef i Business Region Göteborg.

- I kartläggningen framkommer betydande risker för flaskhalsar och kompetensbrist inom både planering och bygg och anläggning.

Sweco har samlat in underlag och data från ett stort antal aktörer inom bygg- och fastighetsbranscherna. Även en befolkningsprognos har tagits fram. Den ökade inflyttningen kan göra att regionens befolkning ökar med närmare en kvarts miljon människor - till 1,3 miljoner år 2035.
Det skapar underlag för tillväxt med nya företagsetableringar och nya stadsdelar som växer fram både i regionens stadskärnor och i förortskommuner. Tillgängligheten förbättras med utbyggd infrastruktur för transporter och behovet av bostäder fortsätter öka.
Men det uppstår även stor efterfrågan på kontorslokaler och lokaler för andra verksamheter samt för handel i olika former.

Rapporten visar också att den allra största delen av byggprojekten är planerade till första delen av den kartlagda perioden, med start redan i år och nästa år. Påfallande mycket ska vara klart redan till 2021. Många projekt fortsätter även därefter.

I rapporten ställs frågan om ”det glada 60-talet” är tillbaka. I en forcerad byggtakt riskerar inte bara flaskhalsproblematik att uppstå. Även om det finns tillräckligt kapital och efterfrågan finns tveksamhet i branschen om planerna är möjliga att genomföra. Att bygga mycket på liten yta innebär komplicerad logistik och kräver att de olika aktörerna samarbetar med varandra.

Kartläggningen är en bedömning av de faktorer som är kända nu och hur det har sett ut över tid i Göteborgsregionen. Men det är många saker som kommer att påverka det verkliga utfallet. Befolkningsutveckling, näringslivets strukturomvandling och konjunkturutveckling är exempel på omvärldsfaktorer som får betydelse.

I rapporten finns ett särskilt kapitel om bostadsbyggandet i Göteborgsregionen. Fram till 2035 väntas Göteborgs stad få runt 150 000 nya invånare. Ökningstakten väntas avta något från 2018, för att återigen skjuta fart tio år senare.

Bedömningen är att det krävs cirka 6 000 nya bostäder varje år i Göteborgsregionen under de kommande tjugo åren.
Denna del av prognosen baseras dock inte på faktiska byggplaner. Det är det behov som uppstår som en följd av befolkningsökningen.

Tip a friend