Partnerskapsavtalet med Shanghai förlängs

31 år efter de första underskrifterna förlängs partnerstadsavtalet mellan Göteborg till Shanghai ännu en gång. Maria Strömberg, avdelningschef på Kluster & Innovation vid Business Region Göteborg, är en av deltagarna i årets delegation. ”Avtalet har varit en dörröppnare och skapat en förankring som är viktig”, säger hon.
Maria Strömberg

Det första formella partnerstadsavtalet mellan Göteborg och Shanghai slöts 1986. Genom åren har städerna utbytt kunskap och erfarenheter kring bland annat handel, avfallshantering, kollektivtrafik, kultur, utbildning, sport, hälsa och miljövård.

På delegationsresan till Shanghai står möten med befintliga och potentiella investerare i Göteborgsregionen på agendan liksom diskussioner med olika myndigheter om fördjupat samarbete, inte minst inom hållbara transporter. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson signerar avtalet.

Maria Strömberg, avdelningschef på Kluster & Innovation på Business Region Göteborg, ingår i delegationen till Shanghai. Hon har varit där ett antal gånger genom åren i liknande sammanhang och pratar om en speciell relation städerna emellan.

– Man kan ju fundera på varför Shanghai velat ha ett partnerskap med Göteborg under alla dessa år eftersom vi är en avsevärt mycket mindre stad, kanske en tjugofemtedel så stor. Men de utrycker stor vördnad och respekt för att vi ville samarbeta med dem då de fortfarande var, som de säger, en fattig stad. Som jag förstått det var Göteborg den första europeiska staden som knöt ett sådant här avtal med Shanghai. Sedan har vi ju också vår historia med Ostindiska kompaniet, det känns i kontakterna.

Och kontakter är viktiga i Kina säger Maria Strömberg.

– När man gör affärer med Kina är det väldigt relationsberoende. Varenda gång en kontaktperson byts ut på någon sida måste man lite grann börja om, det går inte att ärva relationer rakt av vilket kan vara frustrerande för oss som vill vara effektiva och komma fram till beslut. Man får ha tålamod i de här processerna. Det är som att dansa, man tar två steg framåt och ett steg bakåt.

Men att det mångåriga samarbetet med Shanghai har varit betydelsefullt för Göteborg och Göteborgsregionen är Maria Strömberg övertygad om.

– Det finns mycket kopplingar inte minst för de bägge Volvobolagen. Avtalet har varit en dörröppnare och skapat en förankring som är viktig. Där vill jag återvända till det här enorma spindelnätet av relationer som är så otroligt viktigt i Kina. För även om Volvo inte konkret drar nytta av avtalet så är det bra att den här kopplingen finns borgmästare till borgmästare.

Göteborg har mycket att lära av Shanghai menar Maria Strömberg. Staden har haft en fantastisk utveckling.

– På gott och ont ska man komma ihåg. Den ekonomiska tillväxten har fått negativa konsekvenser för individer, till exempel när man rivit gamla områden och byggt helt nya bostadskomplex. Men att ändå titta på den utvecklingen och lära hur man kan bygga så mycket så fort och på så små ytor är väldigt intressant för oss med tanke på de stora stadsutvecklingsprojekt vi ska genomföra här.

Samarbetet mellan Göteborg och Shanghai har mycket rört sig kring transportfrågor och hållbara transportlösningar. Shanghai ligger långt framme när det gäller elektrifiering.

– Det var där vi såg de första elbussarna på världsutställningen 2010 som sedan kickade igång arbetet här hemma, både inom politiken och näringslivet. Sedan har de andra förutsättningar än vad vi har och lösningarna kan se lite olika ut, säger Maria Strömberg.

Sedan några år har Göteborg även underavtal till partnerstadsavtalet med några av Shanghais förvaltningar, så kallade commissions. Bland annat har man ett avtal med stadens transportförvaltning som nu förnyas.

– Vi jobbar fram ett nytt MoU där Business Region Göteborg tar en koordinerande roll inom staden men det kommer kopplas till väldigt många andra bolag och förvaltningar. Vi har till exempel med en representant från trafikkontoret som är väldigt duktig på säkerhetsfrågor. Trafiksäkerhet är ett område där Kina känner att vi ligger väldigt långt framme i Sverige. Vi från vår horisont tittar på elektrifiering av fordon, laddinfrastruktur och hur man kan lagra energi.

En annan fråga där Göteborgsregionen sitter mycket kunskap om rör avfallshantering till energiproduktion. Shanghai lägger 80-90 procent av sitt avfall osorterat på tippen vilket är en katastrof såväl för miljön som för människors hälsa.  

– Vi har jättemycket kunskap här och får ofta höra att kineserna är så fascinerade över vår utvecklade källsortering. De är jätteintresserade men de har väldigt svårt att förstå våra system, hur vi får allt detta att hänga ihop.

Nu bygger Business Region Göteborg relationer med ytterligare en commission som har fokus på forskning och innovation. Kina har slagit fast i landets femårsplan att man ska jobba mycket mer med innovationsutveckling och man vill göra det i samverkan och se hur man kan skapa innovationer ihop.  

– Ett av rundabordssamtalen handlar just om det. Vi har inte identifierat vilka områden vi ska börja titta på tillsammans men vi har snuddat vid ämnen som IT- och digitaliseringsfrågor, energi- och miljöteknik – men också äldreomsorg där de ser att vi ligger väldigt långt framme i Sverige.

Maria Strömberg hoppas att samarbetet på sikt kan leda till att Göteborg öppnar upp sina testbäddar för kinesiska företag eller forskare – och att Göteborg får tillgång Shanghais testbäddar.  

– Det är ett fantastiskt sätt att komma närmare en marknad fast jag kan inte sia om när resultaten och effekterna av det här samarbetet kan uppstå. Men det är vår roll att ha kunskapen och skapa kontakterna så att det här ska kunna ta fart och få en struktur att vila på. Sedan är det ju andra företag som kommer skapa resultaten och affärerna på sikt.

Besöket i Shanghai innebär en väldigt mötestung vecka?

– Ja, definitivt. Dessutom besöker vi Geely och har två rundabordssamtal. I delegationen ingår även Göteborgs Hamn som verkligen dragit nytta av partnerstadsavtalet, till exempel med direktförbindelsen man etablerat mellan Göteborg och Shanghai och de samarbeten de bägge hamnarna har kring innovationer och lösningar som testas. Det gör att vi sätter av en halvdag till ett besök i hamnen.

Även representanter för Chalmers och Göteborgs universitet deltar i delegationsresan. Bägge lärosätena har utbyten med olika universitet i Shanghai som kopplar an till det övergripande systerstadsavtalet. Chalmers samarbetar med Tongji-universitetet där delegationen hälsar på en halvdag för att fokusera på trafiksäkerhet. Göteborgs universitet och Fudanuniversitetet har också mycket samarbete samt studentutbyte och där besöker delegationen det skandinaviska center som startats.

Hur viktigt är det med den typen av studentutbyten?

– Det är jätteviktigt. Dels blir det en bra rekryteringsbas för svenska företag som behöver personal i Kina som förstår Sverige och kan språket. Och vice versa. Att vi får kinesiska och svenska studenter som kan Kina och de kinesiska företag som har sitt säte här. Plus att de blir ju ambassadörer för Göteborg och kommer ha sina studentminnen från Göteborg.

En utgångspunkt för möten med kinesiska motparter är att företrädare för Göteborgs Stad redogör för Göteborgs politiska organisation och om stadens demokratiska processer, inklusive mänskliga rättigheters betydelse.

Och Maria Strömberg anser att kontakterna med Shanghai har betydelse även i detta perspektiv.

– Jag tror att vi genom vårt samarbete med Shanghai får många delegationer att komma hit och de ser hur det fungerar här, hur vi involverar människor i både beslut och innovationer för utvecklas till ett bättre samhälle. Och jag tror också att den lärandeprocessen kommer påverka Kina. Det kanske inte går så fort men det är jätteviktigt. Därför är så viktigt att vi ha de här relationerna. Och att vi har tålamod i relationerna.

Tip a friend